ระบบบริหารทรัพยากรมนุษย์ yourHRM

 

 
 

เป็นระบบ HRM (Human Resource Management) ที่ครอบคลุบ 5 โมดูล คือ Staffing - บริหารงานบุคคล, Human Resource Development - พัฒนาทรัพยากรมนุษย์, Compensation & Benefits - ค่าตอบแทนและผลประโยชน์, Safety & Health - ความปลอดภัยและสุขภาพ และ Employee & Labor Relations - พนักงานและแรงงานสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันอยู่ในช่วงกำลังพัฒนาและปรับปรุง โดยมุงหวังจะทำให้เสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2020 

 

 
 

ดาวน์โหลดโปรแกรม

เราจะมุ่งไปที่รุ่น Enterprise เป็นหลัก เพื่อให้โปรแกรมมีประโยชน์มากที่สุด เพราะสามารถใช้งานร่วมกันเป็นเครือข่ายได้มากกว่า 500 เครื่องพร้อมกัน ดังนั้น แนะนำให้ใช้รุ่น Enterprise จะดีกว่า ซึ่งจะมีการพัฒนาต่อไปเรื่อยในอนาคต

 

 
 
yourHRM รุ่น Enterprise mySql Server mySql Client-32bits mySql Client-64bits   yourHRM รุ่น Desktop
                  
(ใช้ 4 ไฟล์ ในรุ่น Enterprise)   (ใช้แค่ไฟล์เดียว)
 
   
   
 

Features

 1. สามารถใช้เป็นระบบเครือข่ายรองรับผู้ใช้งานจำนวนมากเกิน 500 เครื่องพร้อมกันได้
 2. เป็นระบบ 2 ภาษา สามารถสลับไปมาระหว่างภาษาไทยกับอังกฤษได้โดยไม่ต้องเสียเวลาปิดและเปิดโปรแกรม
 3. มีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูลให้อยู่ในขั้นสูงสุด ป้องการการ Hack เข้าไปดูข้อมูลสำคัญ เช่น เงินเดือน โดยตั้งด่านไว้ถึง  3 ชั้น คือ ชั้นล็อกอินเข้าระบบ, ชั้นการใช้บัญชีของ root เพื่อเข้าไปที่ระบบฐานข้อมูล จะทำไม่ได้ เพราะระบบจะลบชื่อของ root ทันทีที่ติดตั้งเสร็จ, ชั้นของตัวข้อมูลที่อยู่ตาม Table ต่างๆ จะถูกเข้ารหัสไว้ ซึ่งจะอ่านไม่ออกเลย
 4. อนุญาตให้คุณเปลี่ยนโลโก้และไอคอนของโปรแกรมให้เป็นของบริษัทคุณได้ ซึ่งจะทำให้ทุกคนที่เข้ามาใช้ระบบ จะมีความรู้สึกความเป็นเจ้าของ และให้ความร่วมมือมากขึ้น
 5. มีฟังก์ชั่นการ Backup/Restore ระบบฐานข้อมูลให้ใช้ง่ายมากขึ้น ช่วยให้หมดกังวลในข้อมูลสำคัญ นอกจากนี้ยังสามารถ Copy ไฟล์ที่ได้จากการ Backup ไปไว้ในที่ปลอดภัยได้ง่าย และตัวไฟล์ก็ถูกเข้ารหัสไว้เช่นกัน ไม่สามารถเปิดดูได้ด้วยโปรแกรมต่างๆ ที่มีอยู่ เพราะเราออกแบบโค้ดลับใบแบบของเราเอง
 6. กำหนดสิทธิ์ให้ยืดหยุ่นมากขึ้นในหน้จอ ข้อมูลส่วนบุคล โดยให้เลือกว่าต้องการให้ทำอะไรได้บ้าง เช่น เพิ่มชื่อพนักงาน, ลบชื่อพนักงาน, แก้ไขข้อมูลพนักงาน, พิมพ์บัตรพนักงาน, พิมพ์ใบรับรองการทำงานพนักงาน และพิมพ์ใบรับรองเงินเดือนพนักงาน
 
   
 

คู่มือการใช้งาน

 1. วิธีการติดตั้ง yourHRM
 2. การ Backup/Restore ระบบฐานข้อมูล
 3. การสลับไปมาระหว่างภาษาไทยกับอังกฤษ
 4. วิธีใช้งานโมดูลต่างๆ ของโปรแกรม
  1. Staffing บริหารงานบุคคล
   1. Human Resource Planing วางแผนทรัพยากรมนุษย์
    1. Organization Structure โครงสร้างองค์กร
    2. Succession Planing วางแผนทดแทนตำแหน่ง
   2. Recruitment รับสมัครงาน
    1. Alternative Sources
     1. Outsourcing
     2. Contingent Worker
     3. Professional Employer Organization
     4. Overtime
    2. Jobs Posting ประกาศรับสมัครงาน
    3. Application Review ตรวจสอบใบสมัคร
     1. Reserved Candidate
     2. Blacklist Candidate
     3. Applicant Pool
     4. Application Review
    4. Phone Screening คัดกรองทางโทรศัพท์
    5. Employment Test ทดสอบเพื่อการจ้างงาน
    6. Interview Schedule นัดสัมภาษณ์
    7. Interview สัมภาษณ์งาน
    8. Final Interview สัมภาษณ์งานรอบสุดท้าย
    9. Job Offer เสนอตำแหน่งงาน
    10. Hired จ้างเข้าทำงาน
   3. Personal Information Management ข้อมูลส่วนบุคคล
   4. Leave/Time Off Mgmt การลา
    1. My Entitlements สิทธิของฉัน
    2. Subordinate Entitlements สิทธิของผู้ใต้บังคับบัญชา
    3. Leave Request ขอลาหยุด
    4. Leave Approval อนุมัติการลาหยุด
    5. Assign Leave to Subordinates กำหนดวันลาหยุดให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
   5. Time Attendance Mgmt เวลาเข้างาน
    1. Punch In / Out ลงเวลาเข้า-ออก
     1. Face Scan by Webcam
     2. Face Scan by Device
     3. Finger Scan
     4. Card Scan
    2. Elimination of Missed/Incorrect Punches แก้ไข้ข้อมูลเวลาที่ผิดพลาด
    3. Employee Scheduling ตารางการทำงาน
    4. Payroll จ่ายเงินเดือน
    5. Work Compliance Monitoring ติดตามการเข้าปฏิบัติงาน
   6. Travel & Expense Tracker ค่าเดินทางและค่าใช้จ่าย
   7. Employment Compliance มาตรฐานการจ้างงาน
   8. Benefit & Compensation สิทธิ์ประโยชน์และการชดเชย
    1. Conditions Assignment เงื่อนไขพิเศษ
    2. Money Range Assignment ฐานเงินเดือน
    3. Used Monitoring ตรวจสอบการใช้สิทธิ์
    4. Loan for Employees สินเชื่อสำหรับพนักงาน
     1. Requesting ขอสินเชื่อ
     2. Approving อนุมัติสินเชื่อ
     3. Monitoring ติดตามสินเชื่อ
    5. Salary & Benefits Adjustment ปรับเงินเดือนและผลประโยชน์
    6. Company Resource Used การใช้ทรัพยากรของบริษัท
   9.  Disciplinary Tracking ตรวจสอบด้านวินัย
   10. Tax Calcultor ภาษีเงินได้
   11. Discipline วินัย
    1. Discipline Definition ข้อกำหนด
    2. Discipline Actions บังคับใช้
   12. Difficult Situation Management จัดการสถานการณ์ที่ยากลำบาก
    1. Layoff/Recall Procedures
    2. Outplacement
    3. Transfers
    4. Promotions
    5. Resignations
    6. Retirements
  2. Human Resource Development พัฒนาทรัพยากรมนุษย์
   1. Training & Development ฝึกอบรมและพัฒนา
   2. Orientation ปฐมนิเทศ
   3. Organization Development พัฒนาองค์กร
    1. Survey Feedback 
    2. Quality Circles
    3. Team Building
   4. Career Planning & Development วางแผนและพัฒนาอาชีพ
    1. Individual Career Planning วางแผนอาชีพรายบุคคล
    2. Organizational Career Planning วางแผนอาชีพขององค์กร
    3. Career Development พัฒนาอาชีพ
   5. Performance Appraisal ประเมินผลการปฏิบัติงาน
    1. The 360 Evaluation
    2. Rating Scales
  3. Compensation & Benefits ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
   1. Policy นโยบาย
   2. Compensattion && Benefits ค่าตอบแทนและผลประโยชน์
    1. Mandated Benefits ผลประโยชน์ที่ต้องมี
    2. Voluntary Benefits ผลประโยชน์โดยสมัครใจ
    3. Incentive Compensation ค่าตอบแทนจูงใจ
     1. Individual Incentive Plans แผนการจูงใจส่วนบุคคล
     2. Team-Based Compensation Plans แผนการจ่ายผลตอบแทนตามทีม
     3. Companywide Plans ผลตอบแทนของทุกคนในบริษัท
    4. Non-Financial Compensation ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่เงิน
     1. The Job ตัวเนื้องาน
     2. Job Environment สภาพแวดล้อมการทำงานงาน
     3. Flexible Workplace สถานที่ทำงานที่ยืดหยุ่น
  4. Safety & Health ความปลอดภัยและสุขภาพ
   1. Safety Programs กิจจกรรมย่อยของแผนงานความปลอดภัย
   2. Accident Investigation สืบสวนอุบัติเหตุ
   3. Ergonomics สภาพแวดล้อมการทำงานที่สอดคล้องกับสรีระ
  5. Employee & Labor Relations พนักงานและแรงงานสัมพันธ์
   1. Employee Self-Service พนักงานบริการด้วยตนเอง
    1. Request Certificated Letters ขอหนังสือรับรอง
    2. Update My Information แก้ไขข้อมูลของฉัน
    3. Request O/T ขอทำงานล่วงเวลา
    4. Request Leave ขอลาหยุด
    5. Update Time In/Out ปรับปรุงเวลาเข้า-ออกงาน
    6. Update Tax Reduction ปรับปรุงข้อมูลขอลดภาษี
   2. Labor Relations Structure โครงสร้างแรงงานสัมพันธ์
   3. Labor Relations Structure Topics หัวข้อของแรงงานสัมพันธ์
 

We have 105 guests and no members online