ระบบบัญชี yourAcc

 

 
 

ระบบบัญชีที่ครอบคลุม ออกแบบผังบัญชี (Account Chart), เริ่มงวดบัญชีใหม่, วิเคราะห์รายการค้า, บันทึกสมุดรายวัน (Journal Entry), ผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภท (Posted to GL), จัดงบทดลองก่อนรายการปรับรุง (Trial Balance - Before), บันทึกรายการปรับปรุง (Adjust Entries)}, ทำรายการสินค้าคงเหลือปลายงวด (Inventories), ทำรายการการปิดบัญชีภาษีซื้อ / บัญชีภาษีขาย / บัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม (Tax), จัดทำงบทดลอง หลังรายการปรับปรุง (Trail Balance - After), จัดทำกระดาษทำการ (Working Paper), จัดทำงบการเงิน (Financial Statement), ปิดบัญชีประจำปี (Annual Closing), ตั้ง "ยอดยกไป" และ "ยอดยกมา" ในงวดปีถัดไป, ทำงบทดลองหลังปิดบัญชีประจำปี (Trial Balance after Annual Closing)

 
  วิธีติดตั้งและ Login เข้าระบบ  
 

   

 
  วิธีใช้งาน-ผังบัญชี  
 

   

 
  การใช้งาน - สมุดรายวัน  
 

  

 
  การใช้ตัวช่วย Template ในการบันทึกสมุดรายวัน  
 

  

 
  การทำงบทดลอง Trial Balance  
 

  

 
  การใช้เมนู "บัญชีแยกประเภท" เพื่อค้นหาสาเหตุของปัญหาทางบัญชี  
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

We have 106 guests and no members online