Please, enter your e-mail address Mail address is not not valid
Please, enter your message
 

การ Clear Example Database

ในต้นเริ่มต้นดาวน์โหลดโปรแกรมไปใช้ อาจมีฐานข้อมูลตัวอย่างติดไปด้วย ทั้งนี้เพื่อความง่ายในการเรียนรู้ระบบในตอนเริ่มต้น เมื่อใช้งานจนคล่องและพร้อมใช้งานระบบจริง ก็ให้ล้างข้อมูลตัวอย่างออกไป ซึ่งจะทำได้เพียงครั้งเดียว เพราะถ้ารันระบบไปนานๆ แล้วมีคนมารันเมนูนี้ซ้ำ ก็จะไม่เกิดความเสียหาย

ไปที่เมนู Setting --> Tools --> Clear Example Database

 
   

 

We have 49 guests and no members online